Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Vinkova B.V.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op namens Vinkova uitgebrachte offertes (aanbiedingen) en (opdracht)bevestigingen en op alle met Vinkova gesloten overeenkomsten. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk geschieden.
 2. Alle door Vinkova gehanteerde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief transportkosten, BTW, invoerrechten en accijnzen, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 3. Indien na acceptatie van de offerte, of na acceptatie van de order, en voor het moment van feitelijke levering de prijzen van grondstoffen, energie, lonen en vrachtkosten, of het bedrag van (milieu)heffingen met 5% of meer worden verhoogd, is het Vinkova toegestaan deze prijsstijgingen door te berekenen aan de koper. De hier bedoelde verhogingen worden schriftelijk door Vinkova meegedeeld en worden geacht te zijn geaccepteerd indien niet binnen 7 dagen bezwaar is gemaakt. In geval van bezwaar trachten partijen binnen 7 dagen na het bezwaar alsnog overeenstemming te bereiken over de nieuwe prijzen van de te leveren zaken. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, zijn beide partijen bevoegd zijn, om vrij van enige schadevergoedingsverplichting, van levering resp. afname af te zien.
 4. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen geleverd op het door de koper opgegeven opslagadres. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van koper. Opslag op verzoek van de koper, anders dan ter plaatse van het magazijn of bedrijf van de koper, geschiedt voor risico van de koper. Vertraging in de aflevering, mits binnen redelijke grenzen, geeft de koper geen recht op ontbinding of vergoeding.
 5. De koper dient zodanig tijdig de goederen af te roepen voor aflevering, dat zij 48 uur voor de door de koper geplande verwerking door de koper daadwerkelijk kunnen worden ontvangen op het opgegeven afleveradres. Vinkova sluit aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het niet tijdig afroepen voor aflevering, waardoor de aflevering en ontvangst niet 48 uur voor geplande verwerking heeft plaatsgevonden.
 6. Iedere levering geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomvoorbehoud strekt zich mede uit tot al hetgeen Vinkova te vorderen heeft uit hoofde van tekortkomingen van de koper, daaronder begrepen schadevergoedingen en boeten. De koper is niet bevoegd geleverde zaken aan derden te verpanden, in gebruik te geven, of te vervreemden - dit laatste behoudens vervreemding in het kader van de normale bedrijfsuitoefening - totdat de koper aan als zijn verplichtingen jegens Vinkova heeft voldaan.
 7. Indien de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is Vinkova gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. De koper is verplicht Vinkova toegang te (doen) verlenen tot de ruimte(n) waarin de geleverde zaken zich bevinden, bij gebreke waarvan de koper een opeisbare boete verbeurt van E 50.000,00 voor iedere weigering om toegang te verlenen en E 2.500,00 per dag voor iedere dag dat de weigering voortduurt. Indien door Vinkova geleverde zaken inmiddels zijn verwerkt of afgevuld, laat dit onverlet het eigendomsbehoud van Vinkova op de door haar geleverde zaken.
 8. De koper is verplicht Vinkova direct schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden, daaronder begrepen beslagleggingen, op de door Vinkova geleverde zaken waarop nog het eigendomsvoorbehoud rust. Bij niet voldoening aan deze verplichting is de koper een boete verschuldigd ten bedrage van 20% van het door de koper aan Vinkova in hoofdsom verschuldigde bedrag, excl. BTW, met een minimum van E 500,00.
 9. De door Vinkova, al dan niet tegen voldoening van statiegeld, ten behoeve van de verpakking en verzending beschikbaar gestelde pallets, kratten en overige emballagematerialen, blijven eigendom van Vinkova of haar toeleverancier. De koper is verplicht deze verpakkingsmaterialen franco te retourneren naar het door Vinkova opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen of tenzij de toeleverancier van deze materialen zorgdraagt voor retourontvangst. De door Vinkova berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd. Beschadigde of incomplete duurzame verpakkingsmaterialen/emballage, worden niet gecrediteerd. Indien schade door teruggenomen of andere emballage leidt tot stortingskosten of milieuheffingen zijn deze voor rekening van de koper.
 10. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De koper is niet bevoegd tot verrekening (compensatie) of inkorting van de koopprijs met enige (door hem gepretendeerde) tegenvordering, tenzij hiervoor door Vinkova een creditfactuur is verstrekt. Vinkova is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor betaling te verlangen, ook indien voorheen geleverd is met een betalingskrediet.
 11. Indien de koper in verzuim is, is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, doch met een minimum van 1% per maand voor iedere maand of gedeelte van de maand waarover de koper in verzuim is. Voorts is de koper alsdan vergoeding van buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten bedrage van 15% over de hoofdsom, met een minimum van E 500,00. Vorderingen van Vinkova worden direct opeisbaar in geval van faillissement of surseance van de koper.
 12. Alle betalingen door of namens koper geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.
 13. Indien koper met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, is Vinkova gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met tenminste dezelfde termijn als waarmee de koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Vinkova om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, lopende order(s) te annuleren en schadevergoeding te vorderen. Ditzelfde geldt indien de in artikel 10 bedoelde vooruitbetaling of zekerheid wordt geweigerd.
 14. De koper is verplicht binnen twee werkdagen na aflevering de geleverde zaken te controleren op zichtbare gebreken. Na het verstrijken van deze termijn, of na gehele of gedeeltelijke verwerking van de geleverde goederen, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform de overeengekomen hoeveelheid en de overeengekomen specificaties en/of wettelijk voorgeschreven kwaliteit.
 15. Reclames dienen binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld bij Vinkova. De koper is in geval van reclame verplicht om geleverde zaken apart en voorzover mogelijk verpakt in de originele emballage op te slaan ter bezichtiging of keuring namens Vinkova. Er bestaat geen recht van reclame indien het gewicht of het geleverde aantal binnen een marge van 5% afwijkt.
 16. Vinkova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde behandeling, gebrekkige opslag, beschadigingen of gebreken ontstaan bij het reinigen en doorspoelen van de geleverde zaken, dan wel andere gebreken die zijn ontstaan na aflevering.
 17. Als overmacht van de zijde van Vinkova en haar toeleverancier geldt, naast de in de wet en rechtspraak erkende omstandigheden: brand, waterschade, overstromingen en andere natuurrampen, opstand, staking en bedrijfsbezetting, storingen of stagnatie van energie- en grondstofvoorzieningen, één en ander zich voordoende in haar eigen bedrijf of dat van haar toeleverancier, defecten aan productiemachines en - apparatuur en voorts in- of uitvoerbeperkende overheidsmaatregelen. Overmacht van haar toeleverancier geldt als overmacht van Vinkova. Voorts geldt als overmacht het besluit van een producent of toeleverancier om de productie te staken, op te schorten of uit te stellen, tenzij de reden van dit besluit aan Vinkova kan worden verweten.
 18. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar uit overeenkomst voorvloeiende verplichtingen, is de aansprakelijkheid van Vinkova beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In geval van aansprakelijkheid van Vinkova welke voortvloeit uit fouten, gebreken of tekortkomingen zijdens haar toeleverancier, is deze aansprakelijkheid voorts beperkt tot het bedrag waarvoor haar toeleverancier aansprakelijkheid heeft aanvaard. Aansprakelijkheid ten gevolge van een andere oorzaak dan de hiervoor bedoelde, welke niet is gedekt door de afgesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de geleverde zaken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade dan wel schade van derden is nadrukkelijk uitgesloten.
 19. Op alle offertes, (opdrachtbevestigingen) en overeenkomsten met Vinkova is het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, van het Nederlandse internationale Privaatrecht (waaronder de CISG 1980 ofwel ‘het Weens Koopverdrag’). Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met offertes, (opdracht)bevestigingen, overeenkomsten, of deze algemene voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Vinkova het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de wederpartij woonplaats heeft of kantoor houdt.

Algemene voorwaarden Vinkova

Bel ons!

Wij zijn per telefoon te bereiken op +31-(0)35 6949324

Mail ons!

Wij zijn via de mail te bereiken op glas@vinkova.com

Staat het door u gewenste artikel er niet bij neem dan contact met ons op. We kunnen u vast en zeker verder helpen. Klik hier voor onze contact informatie